IZBORNIK

Pretražite sadržaj web stranice ili odaberite ponuđene pojmove

 


 

 

ZNAČAJNI KRAJOBRAZ – MOČVARNO STANIŠTE VIR

Upisnik zaštićenih područja – broj registra: 446

Površina: 1.06 ha

Međunarodni status: Rezervat biosfere od 11.07.2012. godine (hrvatsko-mađarski prekogranični Rezervat biosfere Mura-Drava-Dunav 2012. godine/ Rezervat biosfere Mura-Drava-Dunav između pet država od 15. rujna 2021. godine).

Močvarno stanište Vir jedno je od rijetkih močvarnih područja koje ima stalan dotok vode iz tla i na kojem obitavaju rijetke biljne i životinjske vrste kao što su rezac (Stratiotes aloides) koji sa ostalim biljkama: krocnjem (Myriophyllum spicatum), običnim žabogrizom (Hydrocharis morsus-ranae), barskom lećom (Spirodela polyrhiza), zlatnicom (Solidago sp.), ladoležom (Calystegia sp.) i drugima čini rijetku zajednicu Hydrocharidi-Stratiotetum koja je zabilježena samo na dva lokaliteta u Hrvatskoj. Osim ovih biljnih vrsta pronađene su i rijetke i ugrožene vrste riba. To su crnka (Umbra krameri) koja je ugrožena na europskom nivou, te štuka (Esox lucius), karas (Carassius carassius), linjak (Tinca tinca), piškur (Misgurnus fossilis), bodorka (Rutilus rutilus) i vijun (Cobitis sp.).