IZBORNIK

Pretražite sadržaj web stranice ili odaberite ponuđene pojmove


 

Ekološka mreža Natura 2000 je koherentna europska ekološka mreža sastavljena od područja u kojima se nalaze prirodni stanišni tipovi i staništa divljih vrsta od interesa za Europsku uniju. Njezin je cilj očuvati ili ponovno uspostaviti povoljno stanje ugroženih i rijetkih vrsta i prirodnih ili poluprirodnih staništa. Dosad je u ovu ekološku mrežu uključeno oko 27.500 područja na gotovo 20% teritorija EU, što je čini najvećim sustavom očuvanih područja u svijetu.


Natura 2000 temelji se na dvije direktive: Direktiva o pticama (Direktiva o očuvanju divljih ptica - Council Directive 79/409/EEC; 2009/147/EC) i Direktiva o staništima (Direktiva o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore - Council Directive 92/43/EEC).


Ekološku mrežu Republike Hrvatske čine područja očuvanja značajna za ptice – POP, područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove – POVS, vjerojatna područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove (vPOVS) i posebna područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove (PPOVS). Ekološka mreža RH sastoji se od 745 područja očuvanja značajnih za vrste i stanišne tipove (uključujući vPOVS, POVS te PPOVS) te 38 područja očuvanja značajnih za ptice (POP). Kod odabira područja koja ulaze u Naturu 2000 koriste se isključivo znanstveni i stručni kriteriji navedeni u Uredbi o ekološkoj mreži (NN 124/13) te izmijenjeni Uredbom o izmjenama Uredbe o ekološkoj mreži (NN 105/15).

 

Za upravljanje područjima ekološke mreže, temeljem Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) nadležne su javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkom ili parkom prirode te javne ustanove za upravljanje ostalim zaštićenim područjima i/ili drugim zaštićenim dijelovima prirode (JU). Osnovni način upravljanja područjem ekološke mreže je provođenje mjera očuvanja za ciljne vrste i stanišne tipove. One se ugrađuju u planove upravljanja područjima ekološke mreže kao i sektorske planove gospodarenja prirodnim dobrima.

 

Ekološka mreža Natura 2000 u Virovitičko-podravskoj županiji obuhvaća 16 područja, šest područja očuvanja značajnih za ptice i 10 područja očuvanja značajnih za vrste i stanišne tipove. Od 16 Natura 2000 područja unutar VPŽ, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije upravlja sa njih 13.