IZBORNIK

Pretražite sadržaj web stranice ili odaberite ponuđene pojmove


 

SPOMENIK PARKOVNE ARHITEKTURE SLATINA – PARK IZA ZGRADE SKUPŠTINE

Upisnik zaštićenih područja – broj registra: 204

Površina: 0.61 ha

Park u Slatini nalazi se iza zgrade gradske uprave, a uz gospodarske zgrade bivšeg spahijskog dobra obitelji Drašković. U biljnom inventaru parka ističu se sljedeći elementi: skupine obične jele (Abies alba), bijelog bora (Pinus silvestris), obične breze (Betula pendula), mamutovac (Sequoiadendron giganteum), divlji kesten (Aesculus hyppocastanum), hrast kitnjak (Quercus petraea), bukva (Fagus sylvatica), bijeli jasen (Fraxinus excelsior), gorski javor (Acer pseudoplatanus), poljski brijest (Ulmus campestris), sitnolisna lipa (Tilia cordata). Dimenzijama se osobito ističu mamutovac, bukva, lipa i primjerci divljeg kestena.