Projekt se financira u sklopu javnog poziva Kontrola populacija prioritetnih invazivnih stranih vrsta, financiranog sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Cilj projekta je kontrola populacija prioritetnih invazivnih stranih vrsta u Republici Hrvatskoj na određenim područjima koja su definirana uzevši u obzir razinu ugroženosti pojedinih strogo zaštićenih vrsta i područja ekološke mreže od strane invazivnih stranih vrsta te neophodnu hitnost djelovanja.

U sklopu aktivnosti projekta, Javna ustanova će provesti uklanjanje dvije invazivne strane vrste: prava svilenica (Asclepias syriaca) i žljezdasti nedirak (Impatiens glandulifera) na tri prioritetne lokacije na području Virovitičko-podravske županije utvrđene Planom upravljanja pravom svilenicom i Planom upravljanja žljezdastim nedirkom. Dvije se prioritetne lokacije odnose na uklanjanje prave svilenice dok je jedna lokacija definirana kao prioritetna u uklanjanju žljezdastog nedirka.

Osim prioritetnih lokacija, Javna ustanova je provedbom djelatnosti neposrednog nadzora i praćenjem stanja evidentirala treću lokaciju pojave prave svilenice na nasipu uz rijeku Dravu koja zahtijeva hitno poduzimanje mjera, odnosno primjenu metoda za iskorjenjivanje i sprječavanje daljnjeg širenja.

Tijekom realizacije projekta nabavit će se oprema za mehaničko uklanjanje, folija za uklanjanje prekrivanjem, terenska vozila sa zaštitnom opremom i prikolice za prijevoz uklonjenih invazivnih stranih vrsta, trake za označavanje površina zaraslih invazivnim stranim vrstama, oprema za nadzor i sprječavanje širenja te će se provesti edukacija ključnih dionika, lokalne zajednice i ostale zainteresirane javnosti o važnosti te potrebi suzbijanja i širenja invazivnih stranih vrsta.

Projekt će pridonijeti smanjenju negativnog utjecaja navedenih invazivnih stranih vrsta na zavičajne vrste i staništa što je od osobitog značaja za lokacije u obuhvatu Regionalnog parka Mura-Drava/Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav između pet država/područja ekološke mreže Natura 2000.