Projekt Riverside: Završna konferencija

  • 17/12/2022

Jučer, 16. prosinca 2022. godine, u organizaciji Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije, u Posjetiteljskom centru Dravska priča održana je Završna konferencija projekta Razvoj i zaštita Prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav/ Development and Protection of the Transboundary Biosphere Reserve Mura-Drava-Danube, akronim Riverside.

Na početku Završne konferencije pozdravnim riječima uzvanicima su se obratili voditeljica projekta i ravnateljica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije, Tatjana Arnold Sabo, Tibor Parrag, Uprava Nacionalnog parka Dunav-Drava, u ime mađarskih partnera, Aljoša Duplić, ravnatelj Zavoda za zaštitu okoliša i prirode, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, putem video link-a i pročelnica Upravnog odjela za graditeljstvo, zaštitu okoliša i imovinsko-pravne poslove Virovitičko-podravske županije u ime župana, Zorica Hegedušić.

Nakon pozdravnih riječi, ravnateljica Javne ustanove, Tatjana Arnold Sabo i član projektnog tima Javne ustanove, Vladimir Juhaz prezentirali su rezultate projekta svih sedam partnerskih institucija s hrvatske i mađarske strane Prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav i to: Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije, Nacionalnog parka Dunav-Drava, Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije, Županije Zala, Međimurske prirode – Javne ustanove za zaštitu prirode, Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Koprivničko-križevačke županije i Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije.

U nastavku, ravnatelj Međimurske prirode, Siniša Golub predstavio je knjigu Zašto ta zaštita prirode? koja je nastala tijekom provedbe projekta.

Na završetku konferencije uslijedilo je predstavljanje projektnih timova svih partnera kojima se pridružila i Miroslava Bato iz  Razvojne agencije Virovitičko-podravske županije Vidra, koja je pružala tehničku pomoć svim partnerima u realizaciji projekta Riverside.

The Riverside Project: Final Conference

Yesterday, December 16, 2022, in the organization of the Public Institution for the Management of Protected Parts of Nature and the Ecological Network of Virovitica Podravina County, the Final Conference of the project Razvoj i zaštita Prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav/ Development and Protection of the Transboundary Biosphere Reserve Mura-Drava-Danube, acronym Riverside. At the beginning of the Final Conference, the project manager and director of the Public Institution for the Management of Protected Parts of Nature and the Ecological Network of  Virovitica Podravina County, Tatjana Arnold Sabo, Tibor Parrag, the Administration of the Danube-Drava National Park, on behalf of the Hungarian partners, Aljoša Duplić addressed the guests with welcoming words, director of the Institute for Environmental and Nature Protection, Ministry of Economy and Sustainable Development, via video link and the head of the Administrative Department for Construction, Environmental Protection and Property and Legal Affairs of the Virovitica Podravina County on behalf of the Prefect, Zorica Hegedušić. After the welcoming remarks, the director of the Public Institution, Tatjana Arnold Sabo, and a member of the Public Institution’s project team, Vladimir Juhaz, presented the results of the project of all seven partner institutions from the Croatian and Hungarian sides of the Biosphere Reserve Mura-Drava-Danube, namely: Public Institutions for the Management of Protected Parts of Nature and the Ecological Network of Virovitica Podravina County, the Danube-Drava National Park, Public institutions for the management of protected areas of nature in Varaždin County, Zala County, Međimurska Nature – Public institutions for nature protection, Public institutions for the management of protected areas of nature in the Koprivnica Križevci County and Public institutions of the Agency for the Management of Protected Natural Values ​​in the Osijek-Baranja County. In the following, the director of Međimurska Nature, Siniša Golub, presented the book Why this protection of Nature? which arose during the implementation of the project. At the end of the conference, the project teams of all partners were presented, joined by Miroslava Bato from the Development Agency of the Virovitica Podravina County Vidra, who provided technical assistance to all partners in the realization of the Riverside project.

Zárókonferencia

2022.12.16-án a Verőce – Drávamente Megye Természetvédelmi Területek Kezelését és Ökológiai Hálózatát Kezelő Közintézmény szervezésében került megrendezésre a Határon átnyúló Mura-Dráva-Duna Bioszféra-rezervátum fejlesztése és védelme című RIVERSIDE projekt Zárókonferenciájra.

A Zárókonferencia elején a résztvevőket köszöntötte Tatjana Arnold Sabo, a Verőce – Drávamente Megye Természetvédelmi Területek Kezelését és Ökológiai Hálózatát Kezelő Közintézmény projektvezetője és igazgatója, Parrag Tibor, a Duna-Dráva Nemzeti Park képviselője, videó linken keresztül Aljoša Duplić, a Gazdasági és Fenntartható Fejlődés Minisztériumnak Környezet- és Természetvédelmi Intézeti igazgatója, valamint Zorica Hegedušić, Verőce Megye Építésügyi, Környezetvédelmi és Közigazgatási Főosztályának vezetője.

A köszöntők után a Közintézmény igazgatója, Tatjana Arnold Sabo és a Közintézmény projektcsapatának tagja, Vladimir Juhaz ismertette a horvát és magyar oldalról mind a hét partnerintézmény projektjének eredményeit, nevezetesen: Védett Területek Természet- és Ökológiai Hálózatának Közintézményei Verőce-Drávament megye, Duna-Dráva Nemzeti Park, Varasd Megyei Védett Természeti Területek Kezelését Végző Közintézmény, Zala megye, Muraközi Természetvédelmi Közintézmény, Védett Természeti Területek Kezelését Végző Közintézmény Kapronca -Kőrös megyében és Védett Természeti Értékek Kezelési Ügynöksége Közintézményei Eszék-Baranya megyében.

A következőkben a Međimurska Nature igazgatója, Siniša Golub a „Miért ez a természetvédelem?” című könyve került bemutatásra, amely a projekt megvalósítása során készült el.

A konferencia végén bemutatták az összes partner projektcsapatát, hozzájuk csatlakozott Miroslava Bato is, a VIDRA Verőce Megyei Fejlesztési Ügynökség munkatársa, aki technikai segítséget nyújtott minden partnernek a Riverside projekt megvalósítása során.

Podijelite sadržaj
Skip to content