Projekt Riverside: Radionica o istraživanjima vrsta i staništa  na području Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav

  • 15/12/2022

U sklopu projekta Development and Protection of the Transboundary Biosphere Reserve Mura-Drava-Danube, Acronym: Riverside, HUHR/1901/2.2.1/0122, danas 15. prosinca 2022. godine održana je online radionica partnera na projektu i ugovorenih istraživača u organizaciji Nacionalnog parka Dunav-Drava (B1). Radionicom su prezentirana neka od istraživanja koja su provedena na području Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav tijekom realizacije projekta Riverside.

Na radionici su se predstavili slijedeći istraživači sa temama:

-Dr.sc. Péter Gyenizse: Oblikovanje zemljišta unutar regije Programa Primeval-Drava

-Dr.sc. Arnold Móra: Dvogodišnje istraživanje vretenaca (2021.-2022.)

-Nataša Uranjek, mag.ing.agr.: Inventarizacija i kartiranje rijetkih i ugroženih vrsta vodenih biljaka (makrofita) na području RB MDD u Virovitičko – podravskoj županiji

-Nataša Uranjek, mag.ing.agr.: Inventarizacija faune ptica strmih obala rijeke Drave i vodenih površina na području RB MDD u Virovitičko – podravskoj županiji

-Dr.sc. Dušan Jelić: Inventarizacija i kartiranje najvažnijih staništa europske barske kornjače (Emys orbicularis) na području rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav u Virovitičko-podravskoj županiji

Na radionici su, uz organizatora Nacionalni park Dunav Drava, sudjelovali su i partneri na projektu Riverside: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije (LB), Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode (B4), Javna ustanova Agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije (B6) i Županija Zala (B3).

Podijelite sadržaj
Skip to content