Šuma Jankovac

Park šuma se nalazi se na prostranoj vanenačkoj krednoj ploči parka prirode Papuk, na 475 m n.v. Osim bogatstva stoljetnim bukvama, park
šuma je zaštićena zbog izvora, jezera i slapova potoka Jankovac. Prisutni su fenomeni krša kao što su vrtače, izvori, špilje od kojih su najpoznatije
špilja grofa Jankovića i Maksimova špilja.

Posebnost daju stoljetne bukve, zaštićene biljne i životinjske vrste: božikovina, mekolisna veprina, riječni rak, golub dupljaš…

Slap skakavac

Slap skakavac jedinstven je na području Slavonije. Sa sedrene barijere se prelijeva 35 metarski slap.

Planinski dom

U park šumi je Planinarski dom Jankovac kojeg su obnovile Hrvatske šume 2004. godine i Grofova poučna staza.

Virovitica Nature