Regionalni park Mura – Drava

Regionalni park Mura-Drava (ukupne površine 87448.70 ha, a na području VPŽ 17801.95 ha) broj registra : 466, Tijelo koje je donijelo akt: Vlada Republike Hrvatske Uredbom o proglašenju Regionalnog parka Mura-Drava 26.02.2011. (NN 22/11.). Proteže se na području pet županija (Koprivničko-križevačka, Međimurska, Osječko-baranjska, Varaždinska i Virovitičko-podravska županija).

Ranije zaštićena područja u sastavu Regionalnog parka:

–              Značajni krajobraz Jelkuš

–              Značajni krajobraz Križnica

–              Značajni krajobraz Širinski otok

–              Značajni krajobraz Vir

–              Spomenik parkovne arhitekture – Skupina stabala u Noskovačkoj Dubravi

Cijelo područje karakterizira velika biološka raznolikost (mnoge ugrožene i zaštićene vrste riba i ptica).

Vrste riba: sabljarka (Peleceus cultratus), bolen (Aspius aspius), piškur (Misgurnus fossilis), gavčica, crnka (Umbra krameri).

Vrsta ptica: mali vranac (Phalacrocorax pygmaeus), brezov zviždak (Phyloscopus trochilus), mala čigra (Sterna albifrons), bukavac (Botaurus stellaris), žuta čaplja (Ardea purpurea), velika bijela čaplja (Egretta alba), štekavac (Haliaeetus albicilla), vlastelica (Himantopus himantopus), crna roda (Ciconia nigra) itd.

Karakteristična su vlažna staništa: poplavne šume, vlažni travnjaci, mrtvi rukavci, napuštena korita, meandri i strme odronjene obale u kojima se gnijezde strogo zaštićene vrste. Područje regionalnog parka uvršteno je u prijedlog Nacionalne ekološke mreže, i područje važno za ptice EU (tzv. SPA područja) i od međunarodnog je značaja.

Virovitica Nature