SLATINA – PARK IZA ZGRADE SKUPŠTINE

Upisnik zaštićenih područja – broj registra: 204

Površina: 1.27 ha

Tijelo koje je donijelo akt o proglašenju: Republički zavod za zaštitu prirode, Rješenje br. 23-1968, 05.06.1968. godine.

Obilježja: Park u Slatini nalazi se iza zgrade gradske uprave, a uz gospodarske zgrade bivšeg spahijskog dobra obitelji Drašković. U biljnom inventaru parka ističu se sljedeći elementi: skupine obične jele (Abies alba), bijelog bora (Pinus silvestris), obične breze (Betula verrucosa), mamutovac (Sequoia gigantea), divlji kesten (Aesculus hyppocastanum), hrast kitnjak (Quercus sessiliflora), bukva (Fagus silvatica), bijeli jasen (Fraxinus excelsior), javor (Acer pseudoplatanus), poljski brijest (Ulmus campestris), sitnolisna lipa (Tilis parvifolia) i dr. Dimenzijama se osobito ističu mamutovac, bukva, lipa i primjerci divljeg kestena.

Virovitica Nature

Skip to content