Park prirode Papuk

Upisnik zaštićenih područja, broj registra: 411, Podaci o proglašenju – Tijelo koje je donijelo akt: ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA, Zakon o proglašenju parka prirode “Papuk”, 19.05.1999, NN 45/99.

Površina: 34306.81 ha (VPŽ 15362.58 ha)

Značajke:

Planina Papuk, koja zajedno s Krndijom zatvara sa sjevera Požešku kotlinu, jedan je od najljepših i najvrjednijih predjela srednje Slavonije, s očuvanim obilježjima autohtone žive i nežive prirode. Iako slavonska gorja ne prelaze 1000 m nadmorske visine, njihova je prisutnost u krajobrazu itekako važna i uočljiva, jer su okolne aluvijalne ravni na oko 100 m nadmorske visine, a prijelazni brežuljci na neogenim sedimentima u prosjeku samo 100 m iznad tih ravnica. Gorja su izrazite šumske površine pa ih i to razlikuje i razdvaja od okolnog krajobraza. Papuk se izdvaja izrazitijim prirodnim obilježjima i ljepotom. Geološki sastav mu je nešto raznolikiji pa osim eruptivnih i metamorfnih stijena, ovdje ima i vapnenaca s nekim elementima krških pojava. Glavni planinski masiv prstenasto okružuju mlađi, neogeni sedimenti, nataloženi u nekadašnjem Panonskom moru. Na njima je formiran reljef blagih brežuljaka s vinogradima kao jednim od bitnih obilježja cjelokupnog prostora. Autohtoni šumski pokrov također je razmjerno dobro očuvan. Osim dominantnih hrastovih i bukovih šuma, osobito je vrijedna panonska šuma bukve i jele u vršnoj zoni. Zahvaljujući nepropusnim stijenama u podlozi, cijela planina obiluje vodotocima (Brzaja, Stražemanski potok, Velika, Duboka, Kaptolska rijeka, Đedovica, Jovanovica, Voćinska rijeka, Kovačica, Jankovac, Drenovačka rijeka, Vučica i dr.), čija će vodoopskrbna i turističko-rekreativna uloga svakim danom biti sve veća. U reljefno-krajobraznom smislu Papuk s Krndijom čini jednu cjelinu, a njegovi zapadni izdanci Ravna gora i Vrani Kamen čak su nešto jače odvojeni nižim sedlom kojim prolazi cesta Zvečevo-Voćin.

Međunarodni status: GEOPARK 14.09.2007.

Dijelovi parka prirode Papuk:

– Spomenik prirode Hrastovi u Djedovici – Dva hrasta kitnjaka (Quercus petraea (Matt.) Liebl.)

– Park šuma Jankovac

– Spomenik prirode Rupnica

– Posebni rezervat šumske vegetacije Sekulinačke planine

– Spomenik prirode Stanište tisa na Papuku – rijetki primjerak drveća-skupina

 

Virovitica Nature

Skip to content