PARK PRIRODE PAPUK

Upisnik zaštićenih područja – broj registra: 411

Tijelo koje je donijelo akt o proglašenju: Zastupnički dom Hrvatskog državnog sabora, Zakon o proglašenju Parka prirode Papuk, 19.05.1999. godine, NN 45/99

Površina: 34.306,81 ha (u VPŽ 15.362,58 ha, u PSŽ 18.937,96ha, u OBŽ 6,27 ha)

Obilježja: Planina Papuk, koja zajedno s Krndijom zatvara sa sjevera Požešku kotlinu, jedan je od najljepših i najvrjednijih predjela srednje Slavonije, s očuvanim obilježjima autohtone žive i nežive prirode. Iako slavonska gorja ne prelaze 1000 m nadmorske visine, njihova je prisutnost u krajobrazu itekako važna i uočljiva, jer su okolne aluvijalne ravni na oko 100 m nadmorske visine, a prijelazni brežuljci na neogenim sedimentima u prosjeku samo 100 m iznad tih ravnica. Gorja su izrazite šumske površine, pa ih i to razlikuje i razdvaja od okolnog krajobraza. Papuk se izdvaja izrazitim prirodnim obilježjima i ljepotom. Geološki sastav mu je raznolik, pa osim eruptivnih i metamorfnih stijena, ovdje ima i vapnenaca s elementima krških pojava. Glavni planinski masiv prstenasto okružuju mlađi, neogeni sedimenti, nataloženi u nekadašnjem Panonskom moru. Na njima je formiran reljef blagih brežuljaka s vinogradima, kao jednim od bitnih obilježja cjelokupnog prostora. Autohtoni šumski pokrov također je razmjerno dobro očuvan. Osim dominantnih hrastovih i bukovih šuma, osobito je vrijedna panonska šuma bukve i jele u vršnoj zoni. Zahvaljujući nepropusnim stijenama u podlozi, cijela planina obiluje vodotocima (Brzaja, Stražemanski potok, Velika, Duboka, Kaptolska rijeka, Đedovica, Jovanovica, Voćinska rijeka, Kovačica, Jankovac, Drenovačka rijeka, Vučica i dr.), čija će vodoopskrbna i turističko-rekreativna uloga svakim danom biti sve veća. U reljefno-krajobraznom smislu, Papuk s Krndijom čini jednu cjelinu, a njegovi zapadni izdanci Ravna gora i Vrani Kamen su nešto jače odvojeni nižim sedlom kojim prolazi cesta Zvečevo-Voćin.

Međunarodni status: Geopark od 14.09.2007. godine

Zaštićeni dijelovi prirode koji se nalaze u obuhvatu Parka prirode Papuk ili se na njega naslanjaju:

  • Spomenik prirode – Hrastovi u Djedovici – Dva hrasta kitnjaka (Quercus petraea (Matt.) Liebl.)
  • Park šuma Jankovac
  • Geološki spomenik prirode Rupnica
  • Posebni rezervat šumske vegetacije Sekulinačke planine

 

Skip to content