ZNAČAJNI KRAJOBRAZ – KRIŽNICA

Upisnik zaštićenih područja – broj registra: 444

Opis granice: lokalitet Križnica se nalazi na zapadnom dijelu općine Pitomača, u k.o. Pitomača II. Granica područja proteže se državnom granicom sa Mađarskom od graničnog kamena oznake B 654 prema istoku do graničnog kamena označenog kao B 777, te obalom rijeke Drave prema zapadu do početne točke graničnog kamena B 654.

Površina: 802.57 ha

Tijelo koje je donijelo akt o proglašenju: Skupština Virovitičko-podravske županije, Odluka KLASA: 023-01/01-01/182, URBROJ: 2189/1-01-1, 08.11.2001. godine, Službeni glasnik VPŽ 06/01

Međunarodni status: Rezervat biosfere od 11.07.2012. godine

Na području Križnice, rijeka Drava čini meandre na malom prostoru, u velikim zavojima kakvih nema od Austrije do ušća u Dunav. Ovo je jedan je od najbolje razvijenih meandara Drave koji je svojim oblikom cvjeta lako prepoznatljiv i predstavlja simbol ovog dijela njenog toka. Kako se radi o presječenom meandru, formirao se veliki otok na koji se pristupa skelom ili pješačkim mostom. Stari tok rijeke Drave i vode stajaćice su staništa za mnoge vrste riba. Križnicu karakterizira raznolikost i brojnost ptica sprudova (crvenokljuna čigra, kulik sljepčić), ptica strmih riječnih obala (vodomar, bregunica), ptica močvarnih staništa (divlja patka, crvenokljuni labud, crna roda) i dr.

Virovitica Nature

Skip to content