Dva stara hrasta kitnjaka

Smješteni su na 580 m. n.v. na području parka prirode Papuk (Djedovica), a do njih se dolazi brdskom stazom oko 300 m od ceste Voćin –Zvečevo.

Divovi Papuka, stari preko 400 godina, najstariji su živi organizami Slavonije. Netipična pojava unutar zajednice bukve i jele (Abieti-Fagetum panonicum, Rauš 1969.)

Virovitica Nature