HRASTOVI U DJEDOVICI – Dva hrasta kitnjaka (Quercus petraea (Matt.) Liebl.) u području Djedovica

Upisnik zaštićenih područja – broj registra: 459

Kategorija zaštite: Spomenik prirode

Tijelo koje je donijelo akt o proglašenju: Skupština Virovitičko-podravske županije, Odluka KLASA: 351-01/04-01/12, URBROJ: 2189/1-01-04-2, 23.10.2004. godine, Službeni glasnik Virovitičko-podravske županije 05/04

Međunarodni status: Geopark od 14.09.2007. godine

Obilježja: smješteni su na 580 m n.v. na području parka prirode Papuk (Djedovica), a do njih se dolazi brdskom stazom oko 300 m od ceste Voćin –Zvečevo. Divovi Papuka, stari preko 400 godina, najstariji su živi organizmi Slavonije. Netipična su pojava unutar zajednice bukve i jele (Abieti-Fagetum panonicum, Rauš 1969.).

Virovitica Nature

Skip to content