Zaštićene prirodne vrijednosti

Prirodne vrijednosti su dijelovi prirode koji zavređuju posebnu zaštitu radi očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti, radi svoje osjetljivosti, radi znanstvenog, kulturološkog, estetskog, obrazovnog, gospodarskog ili drugog javnog interesa. Temeljni dokument zaštite prirode u Republici Hrvatskoj je Nacionalna strategija i akcijski plan zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti (NN143/08). Zaštita prirode se provodi na cijelom teritoriju Republike Hrvatske po Zakonu o zaštiti prirode (NN 70/05), i Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode (NN 139/08). Zakonodavni okvir uključuje i zaštićene prirodne vrijednosti (područja i vrste) i one prirodne
vrijednosti koje se gospodarski koriste (u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu, lovstvu, graditeljstvu, prometu, energetici itd.).
Zaštita prirode je postala integralna djelatnost kojom se korištenje prirodnih dobara usklađuje sa održivim razvojem.

Prema Zakonu o zaštiti prirode zaštićene prirodne vrijednosti su prirodne vrijednosti proglašene zaštićenima i upisane u Upisnik zaštićenih prirodnih vrijednosti, a odnose se na zaštićene kategorije:

zaštićena područja

strogi rezervati, nacionalni parkovi, posebni rezervati, parkovi prirode, regionalni parkovi, spomenici prirode, značajni krajobrazi, park-šume i spomenici parkovne arhitekture.

zaštićene svojte

strogo zaštićena divlja svojta, zaštićena divlja svojta, zaštićena zavičajna udomaćena svojta, zaštićeni minerali, sigovine i fosili.

Zaštićene prirodne vrijednosti raspoređuju se u razrede:
međunarodnog značaja, državnog značaja lokalnog značaja koje utvrđuje Ministarstvo kulture ( Uprava za zaštitu prirode) na temelju stručnog vrednovanja zaštićene prirodne vrijednosti.

Sukladno navedenom zakonu, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Virovitičko-podravske županije je obvezna provoditi aktivnosti zaštite, održavanja, očuvanja, promocije i nadzora nad zaštićenim područjima Virovitičko-podravske županije.

Prirodne vrijednosti VPŽ su sustavno vrednovane uglavnom 60-tih godina i uvedene u Upisnik zaštićenih prirodnih vrijednosti Republike Hrvatske. Tijekom godina zaštićene prirodne vrijednosti VPŽ kao i one predviđene za zaštitu po Prostornim planovima županije, općina i gradova uglavnom su bile prepuštene zanemarivanju i u mnogim slučajevima
propadanju, a ne obnavljanju.

Glavne stručne aktivnosti Javne ustanove su sređivanje i izrada potrebne dokumentacije ( projekata zaštite i projekata obnove , pravilnika o unutarnjem redu za pojedina zaštićena područja) i pokretanje postupaka obnove godinama zapuštenih prirodnih vrijednosti Virovitičko-podravske županije, kao i uključivanje u turističke i edukativne sadržaje.

Od 2006. godine Javna ustanova je izradila 10-ak projekata zaštite i obnove prirodnih vrijednosti Virovitičkopodravske županije kao i 4 pravilnika o unutarnjem redu sa mjerama zaštite.

Po pitanju zaštite novih područja u tijeku je zaštita Arboretuma Lisičine (za koji je dobivena i suglasnost Ministarstva kulture za proglašenje zaštite početkom 2008. godine). 2008. godine šumica “Turski grad” kod Slatine preventivno je zaštićena po rješenju Ministarstva kulture RH u kategoriji park šume.

U svjetlu pristupa Hrvatske Europskoj uniji, intezivirale su se aktivnosti zaštite prirode. Vlada Republike Hrvatske je donijela Uredbu o proglašenju Nacionalne ekološke mreže (NN 109/07) i tako doprinijela ekološkoj mreži Europske unije NATURA 2000, zatim uskladila zakonodavstvo sa relevantnim direktivama i uredbama EU (Direktivom o staništima, Direktivom o pticama, CITES Uredbama itd.)

I na kraju…

ako usporedimo stanje zaštite prirode u Republici Hrvatskoj sa drugim europskim zemljama, uspijevamo pratiti europsko zakonodavstvo, ali potrebni su dodatni napori za provedbu zakona u praksi i provedbu akcijskih planova zacrtanih Nacionalnom strategijom i akcijskim planom zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti. Nužno je ojačati institucionalni okvir i izdvojiti sredstva za zaštitu prirode i iz Državnog proračuna i iz županijskih proračuna. To je obaveza Republike Hrvatske koja proizlazi iz budućeg članstva
u Europskoj uniji, a ujedno i jedini način da sačuvamo prirodno bogatstvo Hrvatske za iduće generacije.

Virovitica Nature