Projekti

Radionica u HAOP-u

  • 30/03/2018

U prostorijama Hrvatske agencije za okoliš i prirodu održana je radionica na kojoj su sudjelovali članovi Hrvatske agencije za okoliš i prirodu (HAOP), predstavnici  tvrtke Geonatura d.o.o, predstavnici grupe BIOTA j.d.o.o., predstavnici Hrvatskog instituta za biološka istraživanja(HDBI)  i djelatnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko – podravske županije. Tema radionice bila je  inventarizacija staništa strogo zaštićene Natura 2000 vrste ribe crnka (Umbra crameri)  na području Virovitičko – podravske županije i  izrada Akcijskog plana upravljanja u zaštićenim područjima. Sudionici radionice razmotrili su projektne aktivnosti za čiju je uspješnu realizaciju neophodna međusobna suradnja. Dogovoreno je da se što prije krene u provedbu inventarizacije staništa crnke, što trenutno nije moguće jer ne dozvoljavaju vremenske prilike, potvrđeno je održavanje  radionica sa lokalnim ribičima (2 na početku i 2 na kraju)  i predložena dodatna radionica u obliku konzultacija sa svim potrebnim izvještajima sa radionica, te da se za izradu Županijskog Akcijskog plana upravljanja koristi shema Nacionalnog Akcijskog plana upravljanja. Sudionici su radionicu ocijenili uspješnom i iskazali interes da se i ubuduće nastavi sa ovakvom suradnjom.

Sastanak sa ugovorenim izvođačima Izrade Akcijskog plana

  • 23/01/2018

U prostorijama Informativno edukativnog centra Dravska priča u Noskovcima održan je sastanak djelatnika Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije i članova grupe Biota j.d.o.o. i Geonatura d.o.o.. Tema sastanka je bila Izrada Akcijskog plana upravljanja strogo zaštićenom Natura 2000 vrstom ribe crnka-Umbra crameri, održavanje radionica sa lokalnim ribičima i uključivanje lokalnog stanovništva u aktivnosti.

Sastanak partnerskog odbora i radionice partnera, Velika Polana

  • 08/01/2018

U općini Velika Polana, Slovenija u periodu 20.-22. 11. održan  je sastanak partnerskog odbora i radionice partnera u sklopu realizacije projekta  coop MDD. Pregledu izvještaja prve godine provedbe projekta nazočio je i Gustav Csomor (Zajedničko tajništvo DTP-a), te dao komentare na izvještaj i smjernice za daljnju realizaciju projekta. Drugi dan radionice donio je intezivni rad na daljem razvoju prekograničnog programa suradnje i oblikovanju ciljeva suradnje za područja  upravljanje vodama, šumarstvo, lovstvo, zaštita prirode, ali i  na daljnjoj razradi dokumenta o zajedničkim elementima Riječnih škola i i njihovom didaktičkom okviru. Svaki od partnera je prezentirao je svoja iskustva i dosadašnji edukativni rad sa posjetiteljima svojih zaštićenih područja. Nakon toga, partneri su posjetili  Copek Mill – buduću lokaciju Riječne škole u Velikoj Polani i mjesnu zadrugu Pomelaj, gdje su vidjeli  proizvodnju lokalnih specijaliteta i tradicijski zanatski rad. Posljednji dan radionice bio je usmjeren na razvoj Prekograničnog plana suradnje, uz raspravu partnera  o  ciljevima suradnje u upravljanju područjem planiranog Prekogranićnog Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav.

Trening projektnih partnera u Novom Sadu

  • 08/01/2018

Članovi projektnog tima Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije, sudjelovali su na treningu projektnih partnera sa temom boljeg uključivanja lokalnih dionika u aplikaciju Prekograničnog programa upravljanja (suradnje) partnerskih zemalja u  Novm Sadu  26.-28.09. Prvi i treći dan treninga  partneri  su analizirali ključne dionike s ciljem usuglašavanja i pronalaženja modaliteta na koji način provoditi dijalog kako bi se spriječilo eskaliranje sukoba onih koji zagovaraju i onih koji osporavaju potrebu zaštite prirode. Jedan od ključnih preduvjeta za uspjeh u zaštiti prirode je stalan dijalog i komunikacija sa brojnim zainteresiranim stranama. Kroz treninge i okrugle stolove partneri su naučili na koji način prezentirati dionicima vrijednost i značaj područja, te na koji način svojim aktivnostima pridonijeti u očuvanju vrijednosti područja. Kao doprinos boljem razumijevanju i uspostavljanju boljeg odnosa s dionicima, partneri će izraditi lokalne akcijske planove, te postaviti mrežu Riječnih škola. Riječne škole su zajednička projektna aktivnost svih partnera u projektu coop MDD (mreža škola u prirodi duž budućeg zaštićenog područja UNESCO Rezervata Biosfere Mura-Drava-Dunav). Drugi dan treninga, sudionici su posjetili Posebni rezervat prirode “Karađorđevo”, dio Rezervata biosfere Bačko Podunavlje.

Održana početna konferencija projekta Tourism 4 All

  • 17/11/2017

Obnovom i revitalizacijom Parka u Suhopolju, Dvorac Janković, na kojem trenutno traju radovi obnove i prenamjene u Centra za posjetitelje, zasjat će poput najsjajnije zvijezde, njegova ljepota, bit će vidljiva izdaleka. Naime, projektom Tourism 4 All, obnovit će se park, srušiti bolesna stabla, kao i ona koja prije da se sruše. Posadit će se nova drveća, nasadi, grmlja, posaditi trava i perivoj u Parku u Suhopolju više neće biti „zarastao u šumu“ već će upravo on „otvoriti“ vidike prema Dvorcu Janković.

Virovitica Nature