7. godišnjica proglašenja Regionalnog parka Mura – Drava

  • 09/02/2018

Vlada Republike Hrvatske donijela je 10.02.2011.godine  Uredbu o proglašenju Regionalnog parka Mura – Drava.  Regionalni park Mura – Drava postao je prvi Regionalni park u Republici Hrvatskoj.

Vlada Republike Hrvatske donijela je 10.02.2011.godine  Uredbu o proglašenju Regionalnog parka Mura – Drava.  Regionalni park Mura – Drava postao je prvi Regionalni park u Republici Hrvatskoj.

Regionalni park je prostrano prirodno ili dijelom kultivirano područje kopna i/ili mora s ekološkim obilježjima međunarodne, nacionalne ili područne važnosti i krajobraznim vrijednostima karakterističnim za područje na kojem se nalazi.

Regionalni park je kategorija zaštite u kojoj su dopuštene gospodarske i druge djelatnosti, te korištenje prirodnih dobara kojima se ne ugrožavaju njegove bitne značajke i uloga, a realizacija pojedinih namjena prostora planiranih dokumentima prostornog uređenja ne ovisi samo o primjeni zakonske regulative iz područja zaštite prirode, već i o zakonskoj regulativi drugih sektora.

Regionalni park Mura-Drava proteže se na 87 680,52 ha kroz pet hrvatskih županija (Međimurska, Varaždinska, Koprivničko-križevačka, Virovitičko-podravska i Osječko-baranjska).

Udio Virovitičko-podravske županije  u površini Regionalnog parka Mura-Drava je 20,35 %, odnosno 17.801,96 ha, a u sastav parka ušla su i ranije zaštićena područja: u kategoriji zaštite Značajni krajobraz to su  Križnica (površine 802,57ha), Jelkuš (površine 291,60), Širinski otok (površine 105,65) i Močvarno stanište Vir (površine 1,15ha), te Spomenik parkove arhitekture – Skupina stabala u Noskovačkoj Dubravi (površine1.24 ha).

Na području Regionalnog parka Mura-Drava u Virovitičko-podravskoj  županiji  nalazi se   sedam  općina (Pitomača, Špišić Bukovica, Lukač, Gradina, Suhopolje, Sopje i Čađavica).

Regionalnim parkom Mura – Drava upravlja Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije.

Jedna od osnovnih zadaća djelatnika Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije je zaštita i očuvanje visoke biološke  i krajobrazne raznolikosti  područja Regionalnog parka Mura – Drava, kao i njihova prezentacija i promocija.

Na  području Regionalnog parka Mura – Drava veliki je broj ugroženih i zaštićenih vrsta ptica kao npr.  orao štekavac (Haliaeetus albicilla), mala čigra (Sterna albifrons), čaplja danguba (Ardea purpurea), bijela čaplja (Egretta alba), crna roda (Ciconia nigra), crna žuna (Dryocopus martius),….

U rijekama Muri i Dravi pronađene su 73 vrste riba. Od ugroženih i zaštićenih ribljih vrsta ističe se sabljarka (Peleceus cultratus), bolen (Aspiusaspius), piškur (Misgurnus fossilis), crnka (Umbra krameri),…

Ljepote Regionalnog parka na najbolji mogući način predstavljaju  i leptiri, među kojima se izdvajaju vrste lastin rep (Papilo machaon), veliko volovsko oko (Maniola jurtina), prugasto jedrence (Iphiclides podalirius), šahovnica (Melanargia galathea),…

Vrlo je značajna i izuzetno bogata fauna vretenaca, koje smatramo biološkim indikatorima čiste vode.

Na području Mure i Drave zabilježeno je oko 300 različitih svojti vaskularne flore, od kojih su 42 svojte strogo zaštićene. Među močvarnim biljkama koje su ugrožene ili rijetke na europskoj razini ističu se: sibirska perunika (Irissibirica), strelica (Sagittaria sagittifolia), rezac (Stratiotes aloides), vodoljub (Butomus umbellatus), sitna leća (Wolffiaarrhiza), vodeni orašac (Trapa natans),…

Proglašenjem Regionalnog parka Mura-Drava, stvoreni su preduvjeti za nominaciju i proglašenje prekograničnog Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav na području Republike Hrvatske i Mađarske, pod zaštitom UNESCO-a, 2012. godine.

Podijelite sadržaj

Virovitica Nature