Arboretum Lisičine – turistička destinacija Virovitičko-podravske županije

  • 09/03/2010

Na području općine Voćin, blizu sela Lisičine nalazi se arboretum, bogat zbirkom autohtonih i egzotičnih vrsta drveća i grmlja, obuhvaćajući površinu od oko 37 hektara. Arboretum je u vlasništvu Hrvatskih šuma d.o.o. Zagreb, Uprave šuma podružnica Našice. Hrvatska ima Na području općine Voćin, blizu sela Lisičine nalazi se arboretum, bogat zbirkom autohtonih i egzotičnih vrsta drveća i grmlja, obuhvaćajući površinu od oko 37 hektara. Arboretum je u vlasništvu Hrvatskih šuma d.o.o. Zagreb, Uprave šuma podružnica Našice. Hrvatska ima vrlo malo arboretuma, a u tijeku su aktivnosti za zaštitu Arboretuma Lisičine kao prirodne vrijednosti, što bi doprinijelo očuvanju biološke raznolikosti, koristilo u edukativne svrhe i doprinijelo turističkoj ponudi Virovitičko-podravske županije. Namjena Arboretuma je da se na jednoj određenoj površini uzgajaju autohtone i alohtone vrste drveća i grmlja koje će služiti za poduku učenicima, studentima i građanstvu, za izučavanje bioloških karakteristika i fenološka opažanje, očuvanje brojnosti genoma tj. bogatstva biološke raznolikosti te za skupljanje, distribuciju i razmjenu sjemenskog i drugog biljnog materijala.

Predviđeno je da se Arboretum razvija pod nadzorom stručnjaka sa Šumarskog fakulteta, financira u prvoj fazi razvoja kao objekt s posebnom namjenom sredstvima šumarstva, s ciljem da vremenom preraste u instituciju s pretežito vlastitim financiranjem i to sredstvima iz vlastite rasadničke proizvodnje, naplate ulaznica i realizacije iskorištavanja Arboretumu pridodatog okolnog zaštitnog pojasa šuma, a manjim dijelom sredstvima “Hrvatskih šuma” i drugih zainteresiranih, s obzirom da se ovakvi objekti posebne namjene i od općeg interesa svagdje u svijetu sufinanciraju.

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Virovitičko-podravske županije pokrenula je aktivnosti za zaštitu Arboretuma i uvođenje u Upisnik zaštićenih prirodnih vrijednosti Rebublike Hrvatske. Aktivnosti su u tijeku i provode se uz suglasnost Hrvatskih šuma, Podružnica Našice koje i gospodare Arboretumom Lisičine. Na raspisanom natječaju Ministarstva turizma, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Virovitičko-podravske županije, dobila je bespovratnih 40.000,00 kuna za projekt Arboretum Lisičine – turistička destinacija, a sredstva će se utrošiti za analizu i determinaciju vrsta u Arboretumu Lisičine te postavljanje pločica sa stručnim oznakama vrste i areala, na latinskom i hrvatskom jeziku. Obnova i zaštita Arboretuma Lisičine je potrebna iz razloga da se u konačnici nagradi uloženi trud, entuzijazam, ljubav prema prirodi, a prije svega znanje uloženo u stvaranje samog arboretuma te da  Virovitičko-podravska županija dobije još jednu zaštićenu prirodnu vrijednost na dobrobit sadašnjih i budućih naraštaja obogaćujući i turističku ponudu Virovitičko-podravske županije.

Podijelite sadržaj

Virovitica Nature